top of page

Публічна оферта

Нижче наведений текст Угоди, який призначений для фізичних осіб, які відповідають вимогам цієї Угоди. Це є офіційною публічною пропозицією від ФОП САМОЙЛЕНКА АНДРІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА, зазначеного далі як "Виконавець", і він діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (номер запису 2002290010002014339 від 29.09.2023). Цей Договір укладається відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України і набирає чинності як угода приєднання з моменту вчинення вами дій, передбачених у пунктах 3.3.1. та 3.3.2. цієї Угоди, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Угоди без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Визначення термінів

1.1. Договір (оферта) — даний публічний Договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту Замовником цієї оферти, і є договором приєднання, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому.

1.2. Веб-сайт - це інтернет-сторінка, яка доступна за адресою https://www.djeda-tech.com/ та всі (будь-які) піддомени цього ресурсу.

1.3. Прийняття пропозиції (акцепт) - це повне і беззастережне прийняття Замовником умов, викладених в цій Угоді, шляхом реєстрації на веб-сайті https://www.djeda-tech.com/ та оплати вартості послуг. Угода, укладена Замовником шляхом прийняття цієї пропозиції, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України і рівноцінна угоді, укладеній Сторонами в письмовій формі. Заповнивши Анкету та оплативши відповідно до умов цієї Угоди, Замовник вважається інформованим та погоджується з усіма умовами цієї пропозиції.

1.4. Виконавець —  ФОП САМОЙЛЕНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ.

1.5. Замовник - це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця згідно цієї пропозиції. Він надав свої персональні дані та погодився на їх обробку, є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років і має законне право укладати угоди з Виконавцем.

1.6. Курс - це комплексне навчання, сформоване за допомогою Контенту і охоплює одну або декілька тем у сфері рекрутменту в галузі інформаційних технологій. Характеристики Курсу визначаються у відповідній пропозиції Курсу.

1.7. Контент - це вебінари, аудіо- та відеоматеріали, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані та надані для використання Замовником.

1.8. Пропозиція Курсу - це інформація, розміщена на Сайті, щодо характеристик, тривалості, формату, строків навчання, доступу до Курсу, правил проходження Курсу тощо.

1.9. Особистий кабінет - це особистий розділ Сайту, до якого Замовник має доступ після завершення Реєстрації на Сайті. За допомогою Особистого кабінету Замовник має доступ до Курсу, навчальних матеріалів та іншої інформації, яка необхідна для виконання цієї Угоди.

1.10. Ментор - це особа, яка безпосередньо проводить заняття з Курсу.

1.11. Заняття - це дистанційне заняття з Ментором за допомогою певного програмного забезпечення.

1.12. Сторони — Виконавець та Замовник.

1.13. Банківський рахунок Виконавця - банківський рахунок ФОП САМОЙЛЕНКА АНДРІЯ ВАЛЕРІЙОВИЧА.

2. Предмет Договору

2.1. Згідно цього Договору, Виконавець зобов'язується надавати послуги з онлайн-навчання в галузі рекрутменту в інформаційних технологіях та організовувати доступ Замовника до вибраного ним Курсу. З свого боку, Замовник зобов'язується оплатити послуги Виконавця в обсязі і на умовах, передбачених цим Договором, і дотримуватися умов та порядку їх надання, встановлених Договором.

2.2. Обсяг та характеристика послуг за даним Договором визначаються Курсом, обраним та оплаченим Замовником згідно з відповідною Пропозицією Курсу.

2.3. Без подальшого підписання письмових угод Сторонами, цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника належної оплати послуг Виконавця за цим Договором (з дати зарахування коштів, сплачених Замовником, на банківський рахунок Виконавця).

2.4. Послуги, надані в рамках цього Договору, не визнаються освітніми послугами в розумінні Закону України "Про освіту".

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що вона має необхідну дієздатність, а також всі права та повноваження, необхідні та достатні для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

2.5.1. Виконавець не зобов'язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам Договору (п. 1.5.) та не несе відповідальності у випадку невідповідності Замовника. 

2.6. Усі умови цього Договору, викладені в даній пропозиції, є обов'язковими для обох Сторін. Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією, розміщеною на Сайті Виконавця, перед початком користування послугами. 

2.7. Особа, яка не погоджується з умовами цього Договору, не може стати його Стороною та повинна утримуватися від оплати навчання. Особа, яка прийняла цей Договір, підтверджує свою ознайомленість та згоду з усіма його умовами та вважається Замовником відповідно до його положень. Замовник може періодично переглядати інформацію на Сайті Виконавця, включаючи важливі дані щодо навчання, які можуть оновлюватися. 

2.8. Виконавець може вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті. Чинна редакція цього Договору доступна в мережі Інтернет за адресою https://www.djeda-tech.com/.

 2.9. Замовник розуміє та підтверджує, що його згода з умовами цього Договору та/або використанням Сайту після публікації нової редакції Договору означає згоду Замовника з оновленими умовами Договору. У разі незгоди з новими умовами Договору, Замовник повинен припинити використання послуг Виконавця.

3. Порядок укладення Договору

 

3.1. Розміщення цього Договору на Сайті становить пропозицію (оферту) Виконавця для фізичних осіб, які бажають скористатися послугами Виконавця у сфері онлайн-навчання та укласти цей Договір на умовах, визначених у ньому. 

3.2. Цю оферту може прийняти будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам цього Договору та бажає користуватися послугами Виконавця.

3.3. Оферта вважається прийнятою Замовником, якщо він виконав наступні дії в сукупності: 

3.3.1. успішно зареєструвався на Курсі та позначив своє погодження з умовами оферти; 

3.3.2. вчинив оплату послуг Виконавця відповідно до умов Договору. 

3.4. Прийняття цієї оферти означає, що Замовник ознайомився з усіма умовами, викладеними в цьому Договорі, розуміє їх і беззастережно приймає всі ці умови в повному обсязі і без винятків. Замовник також погоджується і беззастережно приймає всі умови обраного та оплаченого ним Курсу, які розміщені на Сайті Виконавця. 

3.5. Термін прийняття оферти необмежений. 

3.6. Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту прийняття і діє до моменту закінчення надання послуг Виконавця Замовнику або до розірвання згідно умов Договору і чинного законодавства України.

 3.7. Умови цього Договору застосовуються до будь-якого Курсу, вказаного на Сайті. 

3.8. Умови Договору залишаються незмінними для Замовника з моменту повної оплати обраного Курсу і до завершення надання послуг з цього Курсу Виконавцем. 

3.9. Виконавець може розірвати Договір у разі порушення Замовником умов цього Договору. Повідомлення про розірвання Договору надсилається Замовнику на електронну адресу, вказану під час реєстрації. У такому випадку грошові кошти, сплачені Замовником за Курс, не повертаються.

 

4. Порядок участі у навчанні

4.1. Для участі в онлайн навчанні Замовнику необхідно успішно зареєструватися та виконати всі умови цього Договору.  

4.2. Для участі в онлайн навчанні, Замовник самостійно забезпечує виконання всіх технічних вимог для персонального комп'ютера та/або інших пристроїв. 

4.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн навчанні, яка виникла з причин, що не залежать від Виконавця, включаючи невиконання Замовником умов пункту 4.2 Договору і інші подібні обставини.

 4.4. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад занять, тривалість та час проведення занять, попередньо повідомивши про це Замовника. Проте загальна кількість занять, передбачених курсом, не може бути менше, ніж у Пропозиції курсу, яка діяла на момент оплати. У випадку, коли Виконавець вирішує перенести дату/час певного заняття, Замовник отримує:

 • повідомлення на зазначений при реєстрації e-mail;

 • або смс-повідомлення на зазначений при реєстрації номер мобільного телефону;

 • або повідомлення в Особистому кабінеті щодо нової дати/часу проведення заняття, а також особисте посилання для участі. 

4.5. У разі пропуску Замовником заняття з причин, не залежних від Виконавця, Замовник не має права вимагати його повторного проведення.  

 4.6. Після завершення Курсу навчання Виконавець вирішує, чи надавати Замовнику сертифікати, залежно від результатів навчання.

4.7. Залучення Замовника до стажування визначається Виконавцем після проходження 50 % (п’ятидесяти відсотків) програми Курсу, залежно від результатів навчання. 

4.8. Для залучення Замовника до стажування Замовник зобов’язується підписати Додатковий Договір про конфіденційність.
4.9. Стажування передбачає співпрацю Замовника з партнерами Виконавця. У разі успішного закриття вакансії, передбачено фінансову винагороду для Замовника згідно з умовами Договору співпраці Виконавця з його партнерами.

4.9.1. Виплата фінансової нагороди, у разі успішного закриття вакансії Замовником, виплачується в національній валюті України, на наданий Замовником банківський рахунок.

4.9.2. Строк виплати фінансової винагороди Замовнику встановлюється  згідно з умовами Договору співпраці Виконавця з його партнерами. 

4.10.  Після проходження стажування та успішно пройденого інтерв’ю Замовником, Виконавець надає можливість працевлаштування Замовнику в якості фрілансера у компанії партнерів,  згідно з умовами Договору співпраці Виконавця з його партнерами. 

4.11. У разі не проходження стажування та/або не проходження інтерв’ю Замовником, Виконавець залишає за собою право відмови у працевлаштуванні Замовника. Виконавець залишає за собою право оцінки рівня знань Замовника.

 

5. Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Забезпечувати Замовнику можливість доступу до вибраного ним Курсу відповідно до умов та правил, встановлених у Пропозиції Курсу. У разі наявності загальних чатів для спілкування між Замовниками, Виконавець також забезпечує доступ Замовника до цих чатів.

5.1.2. На запит Замовника надавати консультацію та інформацію щодо Курсу.

5.1.3. Публікувати на Сайті, в цьому Договорі, в Пропозиції Курсу та/або інших доступних способів інформацію про правила та вимоги, які стосуються організації та проведення Курсу, його змісту та характеристик, а також прав та обов'язків Сторін під час надання та отримання послуг.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати, оновлювати та вдосконалювати Пропозицію Курсу з власної ініціативи відповідно до потреб ринку навчання в галузі інформаційних технологій, актуальних тенденцій та потреб потенційних Замовників.

5.2.2. Розглядати можливість повернення грошових коштів Замовнику, за вимогою останнього, у разі, якщо Замовник не розпочав навчання за Курсом.

5.2.3. Припиняти доступ Замовника до Особистого кабінету та загальних чатів на будь-якому етапі Курсу у таких випадках:

 • порушенням Замовником правил поведінки під час проходження Курсу, включаючи розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників Курсу, викладачів, а також примушування їх відхилятися від теми Курсу, рекламу, нецензурну лексику та інше.

 • порушенням Замовником своїх обов'язків, визначених в Главі 6 цього Договору.

 • виявленням порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, інших Замовників, викладачів та третіх осіб.

 • встановленням факту передачі Замовником своїх реквізитів для доступу до Курсу третім особам, а також поширенням Замовником інформації та матеріалів, отриманих у процесі навчання, третім особам, якщо це сталося за плату або безкоштовно.

 • використанням Замовником інформації та матеріалів, які надані в рамках навчання Виконавця, у комерційних цілях або інших цілях, які не передбачені особистим некомерційним використанням.

 • неповної оплати Замовником наданих послуг відповідно до пункту 7.4.

5.2.4. Залучати третіх осіб до виконання цього Договору, укладаючи з ними окремі угоди та дотримуючи умов конфіденційності. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без попереднього погодження з Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії цих третіх осіб, аналогічно до своїх власних дій.

5.3. Виконавець залишає за собою право оцінки рівня знань Замовника. У разі успішного проходження Замовником 50 % (п’ятидесяти відсотків) програми Курсу, Виконавець зобов’язується залучити Замовника до стажування.
Стажування передбачає співпрацю Замовника з партнерами Виконавця. У разі успішного закриття вакансії, передбачено фінансову винагороду для Замовника згідно з умовами Договору співпраці Виконавця з його партнерами.

5.3.1. Виплата фінансової нагороди, у разі успішного закриття вакансії Замовником, виплачується в національній валюті України, на наданий Замовником банківський рахунок.

5.3.2. Строк виплати фінансової винагороди Замовнику встановлюється  згідно з умовами Договору співпраці Виконавця з його партнерами.

5.4. Після проходження стажування та успішно пройденого інтерв’ю Замовником, Виконавець надає можливість працевлаштування Замовнику в якості фрілансера у компанії партнерів,  згідно з умовами Договору співпраці Виконавця з його партнерами. 

5.4.1. У разі не проходження стажування та/або не проходження інтерв’ю Замовником, Виконавець залишає за собою право відмови у працевлаштуванні Замовника. Виконавець залишає за собою право оцінки рівня знань Замовника.

 

6. Права та обов’язки Замовника

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Зареєструватися на Сайті та виразити свою беззастережну згоду з порядком доступу до Курсу та правилами його проходження. Згода вважається наданою, якщо Замовник позначив галочку у відповідному полі під час реєстрації  на Курс.

6.1.2. Оплатити послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

6.1.3. Виконувати вимоги цього Договору, а також правила та порядок проходження Курсу, що розміщені на Сайті. Замовник повинен дотримуватися вимог законодавства України під час виконання цього Договору та проходження Курсу.

6.1.4. Утримуватись від таких дій, які можуть завадити іншим учасникам Курсу, викладачам та іншим особам від участі в Курсі та отримання інформації під час його проведення. Замовник не повинен поширювати недостовірну інформацію, що може погіршити репутацію Виконавця, інших Замовників, викладачів та третіх осіб, а також інформацію, що спонукує до нетерпимості за ознаками раси, етнічного походження, або яка порушує чинне законодавство України та міжнародне право.

6.1.5. Замовник повинен утримуватись від будь-яких інших дій, які не визначені цим Договором, інших дій, що можуть становити адміністративне або кримінальне правопорушення, або порушувати права та законні інтереси Виконавця, інших Замовників, викладачів та третіх осіб.

6.1.6. Замовник не повинен репродукувати, повторювати, копіювати, продавати або використовувати будь-яку інформацію та матеріали, надані йому під час навчання або доступу до Курсу, за винятком використання цих інформації та матеріалів виключно для особистих некомерційних цілей.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Вибрати Курс навчання відповідно до своїх власних потреб.

6.2.2. Отримати послуги згідно з умовами цього Договору.

6.2.3. Отримувати доступ до Курсу в Особистому кабінеті з моменту початку навчання, за умови виконання належним чином своїх обов'язків за цим Договором і відсутності будь-яких порушень.

6.2.4. Звернутися до Виконавця із письмовою заявою щодо вирішення питання про повернення грошових коштів, сплачених за Курс, до моменту проходження 20% занять по Курсу.

 

7. Порядок розрахунків

7.1. Актуальна вартість послуг за даним Договором встановлюється в національній валюті України. Вартість послуг за даним Договором залежить від обраного Замовником Курсу. 

7.2. Дійсною вважається вартість Курсу, яка діяла на момент зарахування належної оплати Курсу Замовником на банківський рахунок Виконавця.

7.3. Вартість Курсу залишається незмінною для Замовника з моменту належної оплати до завершення оплаченого Курсу.

7.4. Оплата вартості послуг Виконавця за цим Договором здійснюється шляхом:

 • 100% (стовідсоткової) передоплати.

або

 • часткової оплати.

7.5. Умови часткової оплати: Вартість курсу може бути розбита до 4 (чотирьох) рівних платежів. Перший платіж здійснюється до початку Курсу, а наступні оплати - протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного наступного місяця з дати внесення першого платежу на рахунок Виконавця.

7.6. Вартість послуг не включає комісії, які можуть стягувати банки або платіжні системи за проведення платежу та/або конвертацію валют. Замовник сплачує ці комісійні витрати окремо. Також Замовник несе всі вищезазначені витрати у разі повернення Виконавцем повної або часткової оплати за послуги Виконавця.

7.7. Послуги вважаються оплаченими в момент зарахування належної оплати Курсу на рахунок Виконавця.

7.8. Інформація про актуальні знижки на вартість конкретного Курсу розміщується на Сайті.

7.9. Якщо Замовник вирішує повернути грошові кошти, він повинен зв’язатися з Виконавцем за контактним номером телефону, наданим на Сайті, і подати запит на повернення. Після цього Замовник повинен належним чином оформити та надіслати зі свого зареєстрованого електронного адресу Виконавцю скан-копію заяви про повернення грошових коштів, вказавши такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові; назва Курсу; дата замовлення; інформація про платежі (сума, дата переказу); причини відмови від послуг тощо.

7.9.1. Якщо запит на повернення грошових коштів оформлено неналежним чином і/або в ньому відсутня обов'язкова інформація, Виконавець має право не розглядати цей запит і не несе за це відповідальності.

7.13. При поверненні коштів Виконавець використовує той самий платіжний засіб, який використовував Замовник. У разі використання декількох різних платіжних засобів, Виконавець може вибрати будь-який з них на власний розсуд. Сума повернення коштів буде скоригована нарахованими банками та платіжними системами комісійними витратами, пов'язаними з поверненням платежу.

7.14. Строк розгляду будь-яких запитів Замовника на повернення грошових коштів, сплачених за Курс, складає 24 (двадцять чотири) календарні дні з моменту отримання належним чином оформленого запиту Виконавцем.

 

8. Відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених у цьому Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та вимог Договору.

8.2. Якщо Замовник здійснив оплату за надання послуг несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець залишає за собою право розірвати Договір та відмовити Замовнику у доступі до проходження Курсу без повернення внесеної оплати.

8.3. У випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, викладачів, інших Замовників, включаючи передачу інформації та матеріалів, отриманих під час проходження Курсу, третім особам, а також в разі використання Замовником зазначених матеріалів і інформації у комерційних цілях, Замовник несе наступну відповідальність:

 • відсторонення Замовника від участі у Курсі (припинення доступу до Курсу), розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення оплати за Курс;

 • відшкодування Виконавцю прямих і непрямих збитків, завданих таким порушенням.

8.4. Будь-які дії Замовника, спрямовані на заважання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, або які спричинили ненадання або неналежне надання послуг Виконавцем за цим Договором, можуть призвести до розірвання цього Договору без повернення Замовнику сплаченої суми за послуги.

8.5. Виконавець не несе відповідальності за:

8.5.1. неможливість надання послуг з причин, які не залежать від нього, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність чи несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, наданих мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

8.5.2. порушення безпеки обладнання чи несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг;

8.5.3. будь-які збитки Замовників чи третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.

8.6. Інформація про конкретний Курс та особливості доступу Замовника до Курсу, включаючи технічні вимоги до обладнання, розміщується на Сайті. У випадку невідповідності обладнання Замовника вказаним на Сайті вимогам, Виконавець не несе відповідальності за неможливість доступу Замовника до Курсу.

8.7. У разі порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг або надання послуг у нові строки до повного виконання їх.

8.8. У будь-якому випадку загальна відповідальність Виконавця перед Замовником за будь-яким позовом чи претензією з цього Договору обмежується вартістю послуг, наданих за цим Договором.

 

9. Інтелектуальна власність

9.1. Виконавець надає Замовнику невиключну, без права на субліцензію, відкличну ліцензію, що поширюється на всі країни світу, на використання Контенту і Курсів на умовах, викладених у цьому Договорі, та на строк дії Договору виключно видами (способами) використання, технічно передбаченими Сайтом.

9.2. Право використання Контенту, Курсів, матеріалів, отриманих в процесі надання послуг Виконавцем, обмежене використанням в особистих некомерційних цілях і забороняється для інших цілей.

9.3. Виконавець залишає за собою всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Контент та Курси, включаючи право на запобігання протиправному використанню третіми особами.

9.4. Виконавець не надає Замовнику жодних прав на використання товарних знаків, що можуть міститися в Контенті, Курсах або на Сайті.

9.5. У випадку наявності обґрунтованих підозр щодо порушення прав інтелектуальної власності третіми особами щодо матеріалів, що містяться в Контенті, Курсах або на Сайті, Виконавець може призупинити доступ до таких матеріалів без попереднього або наступного повідомлення Замовнику і не несе відповідальності за вжиті заходи.

 

10. Відмова від гарантій

10.1. Замовник погоджується використовувати послуги Виконавця на свій власний розсуд та нести односторонню відповідальність за це.

10.2. Виконавець не несе жодної відповідальності за можливі невтішні результати, досягнення, прибутки, репутаційні ризики, чи інші можливі наслідки, які можуть виникнути внаслідок користування послугами Виконавця.

10.3. Варто зазначити, що результати, досягнення різних Замовників можуть значно відрізнятися при використанні одних і тих самих послуг. Замовник, використовуючи послуги Виконавця, відмовляється від будь-яких претензій до Виконавця щодо отриманих результатів використання послуг.

10.4. Замовник повідомлений, що незгода з думкою викладачів та змістом Курсів не є підставою для повернення сплачених грошових коштів.

 

11. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

11.1. Сторони не несуть відповідальності перед одна одною за будь-які збитки чи втрати, повністю чи частково, які стали наслідком несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору і виникли через непереборні обставини, поза контролем Сторін, без участі необережності будь-якої зі Сторін.

11.2. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) наступне: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, ворожі атаки, блокади, ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемії, епізоотії, пандемії, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

11.3. Наявність та тривалість дії непереборних обставин повинна бути підтверджена документально компетентним державним органом згідно з чинним законодавством України. У випадку виникнення непереборних обставин одна із Сторін зобов'язана письмово сповістити іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх виникнення.

11.4. Виконавець може інформувати Замовників про виникнення непереборних обставин, розміщуючи відповідну інформацію на Сайті. Замовники вважаються інформованими з моменту публікації інформації щодо непереборних обставин на Сайті.

 

 

12. Додаткові умови

12.1. Підписуючи цей Договір, Замовник надає Виконавцеві згоду, як передбачено в статтях 307 та 308 Цивільного кодексу України, на можливість його зняття на фото-, кіно-, теле-, або відеоплівку. Фотографії та інші художні твори, на яких зображено Замовника, можуть бути публічно використані, відтворені, а також поширені Виконавцем у рекламних, навчальних та інших цілях. Водночас всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому форматі та на будь-яких носіях залишаються у Виконавця і не можуть бути використані без його попередньої згоди.

12.1.1. У разі, якщо Замовник висловлює обгрунтоване заперечення проти використання його зображень у зазначених матеріалах, він повинен надіслати письмове повідомлення Виконавцю за адресою djedaonline@gmail.com.

12.2. Цей Договір та його тлумачення підпорядковані законодавству України. Всі спори, які виникають в зв'язку з цим Договором, вирішуються в судах України. У тих випадках, які не регулюються цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Досудовий порядок вирішення суперечок між Сторонами є обов'язковим в рамках цього Договору. Строк розгляду претензії становить 24 (двадцять чотири) календарних дні з моменту її отримання.

12.4. У випадку неможливості вирішити суперечку за досудовим порядком, будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду. Сторони домовились, що всі спори згідно з цим Договором розглядаються в суді за місцезнаходженням Виконавця.

12.5. Даний Договір викладений українською мовою.

13. Реквізити та контакти

Виконавець:

 ФОП САМОЙЛЕНКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Код ЄДРПОУ 3354109954
Юридична адреса: Україна, 51272, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н.,                   смт. Черкаське, вул. Лісна, будинок 4, квартира 4.

Банківський рахунок в форматі: IBAN UA803220010000026009320072059,
АТ «Універсал Банк» (Monobank)

bottom of page